GM_Vivian LV.19 GameManager
Dec 16, 2020, 02:25 PM 103 read

12/17(四) 09:00-11:00維護公告

維護公告
TALION 血裔征戰: 維護公告 - 12/17(四) 09:00-11:00維護公告 image 1

親愛的玩家您好     12/17(四)09:00-11:00將進行維護, 請您留意維護時間, 提前做好離線準備,   維護事項: • 新增超越等級 • 新增全新地圖 • 新增全新怪物 • 優化野地BOSS • 修正BUG             TALION 血裔征戰 營運團隊 敬上

Comment 0

Home