GM_Vivian LV.19 GameManager
Jul 9, 2021, 03:10 PM 113 read

7/9【七月驚喜金幣好禮】

最新活動快訊

7月驚喜金幣好禮   *活動期間 07/09(五) 23:00 ~ 07/11(日) 22:59   *活動內容 於活動期間內登入即發放獎勵   *活動獎勵 7/10(六):金幣X1,000,000 7/11(日):金幣X1,000,000   *注意事項 - 登入期間內未收到獎勵時,請重啟遊戲再試 - 獎勵於信箱內的保管期限為7天,逾期自動消失

Comment 0

Home