CM Child LV.22 GameManager
Dec 3, 2020, 05:25 PM 3,904 read

📸點火認證活動+紀念獎勵

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 📸點火認證活動+紀念獎勵 image 1

📸📸📸點火認證活動📸📸📸   請突破Child的極限,嘗試點火至第1階段吧! 將成功點火的Child截圖和帳號id回覆在此活動頁及可領取獎勵喔   ✅活動期間:12/3~12/16 23:59 ✅參加獎勵: 增幅攻擊力核心素材10個 增幅防禦力核心素材10個 增幅敏捷度核心素材10個 增幅暴擊核心素材10個   ✅加碼獎勵:超過100人參加時,再送全體玩家50萬金幣獎勵 ✅獎勵發送:12/22   -------------------------   🎁🎁🎁點火紀念獎勵🎁🎁🎁   赫菲斯托斯送來特別的獎勵,請務必在期限內領取喔!!   🎉獎勵領取期限: 12/3維護後~12/9 23:59   🎉獎勵: 增幅攻擊力核心素材100個 增幅防禦力核心素材100個 增幅敏捷度核心素材100個 增幅暴擊核心素材100個   *請在郵箱中確認  

Comment 320

 • LV100的比卡超 LV.5 Lurker Dec 4, 2020, 02:40 PM

  id:byu3844e710z

 • gamer505781484 LV.1 Mootie Dec 4, 2020, 02:52 PM

  c5sl28dwsjpr

 • 周士傑 LV.2 Lurker Dec 4, 2020, 03:03 PM

  ID: bqxoz5jj3x5r

 • AbnormalT LV.10 Nomad Dec 4, 2020, 03:03 PM

  ID: bqfmpfqfrklt

 • gamer385339446 LV.10 Nomad Dec 4, 2020, 03:45 PM

  ID:brszsz3wgkuy

 • Shun Chi LV.2 Lurker Dec 4, 2020, 03:54 PM

  id:bqkryytw2sij

 • Ophellywins LV.3 Lurker Dec 4, 2020, 04:30 PM

  ID:c0fbgw2d7vct

 • 黃家炫 LV.20 S Dec 4, 2020, 04:36 PM

  ID:brlims3xzxjs

 • 黃家炫 LV.20 S Dec 4, 2020, 04:37 PM

 • perfume LV.5 Lurker Dec 4, 2020, 04:51 PM

  id: br2zjz78ncse

 • 糖分 LV.5 Lurker Dec 4, 2020, 05:12 PM

  bqrlirdnby4d

 • 龍龍九 LV.17 Sage Dec 4, 2020, 06:11 PM

  bslop9qmr7pv

 • 湯子雋 LV.11 Chief Dec 4, 2020, 07:21 PM

  br1g0zvzxi6x

 • 掉线 LV.3 Lurker Dec 4, 2020, 07:23 PM

  ID:bqbz0agbc3jd

 • gamer800897207 LV.3 Lurker Dec 4, 2020, 07:28 PM

  bqs80louv4cp

12345678910
Home