Level 5
545/800 1,239 24

thank you...

RedRush/X2/Shu/DiaoChan 4
Kingdoms M Jul 29, 2020, 07:43 AM
0 0

sorry, i am forget

RedRush/X2/Shu/DiaoChan 4
Kingdoms M Jul 27, 2020, 02:08 PM
0 2

thank you

Bromo/X1/WU/Try this ! 1
Kingdoms M Jul 9, 2020, 12:36 PM
0 0

okay, thank you

Bromo/X1/WU/try this server! 2
Kingdoms M Jul 9, 2020, 11:05 AM
0 1
1